WEB - ALMANAK - ÅRHUS NV

 Her vil snart komme en side om mine interesser, nemlig slægtsforskning, lokalhistorie. PÅ GENSYN
 
Tamperdag fire kvartårlige faste- og bodsdage onsdag fredag og lørdag, i starten af hver af de kikelige kvartaler er en skik der går helt tilbage til oldkirken.Tamperdag kaldes også for Emmerdag. Navnet på den omtalte dag har intet med at tampe, dvs. at slå med en tamp (et reb), at gøre. Første led, tamper, har vi fra plattysk tamper/temper, forkortet af quatemper, kvartal, der har optrådt i dansk som kvatember. Baggrunden både for tamperdag og kvatember er en forkortelse og omdannelse af det latinske jejunia quattuor temporum, d.v.s. de fire fastedage ved hvert kvartals begyndelse i den katolske kirke.
I gammel tid foregik præsteindvielser ofte på disse dage.
I tidligere tider betalte nogle skoleelever på tamperdagen/emmerdagen penge (tamperpenge) til skolelæren, nogle elever betalte hver tamperdag, andre elever betalte kun på tamperdagen før jul.
På tamperdag mødtes præsten og hans hjælpere i sakristiet for at drøfte sager vedrørende kirketugten.
Tamperretten sattes også på tamperdage, der af navnet, en ret der dømte i ægteskabssager.

Vejrvarsel for tamperdag:  Som vind og vejr er på tamperdag og to dage efter, vil det blive de næste tre måneder. Første måned som på tamperdag og de to næste måneder som hver af de næste to dage.
Fra den Kant, Vinden blæser paa Tamperdag i foråret vil den vedblive at blæse et Fierdingaar.
Det siges, at hvis vinden er i øst på Tamperdagen i Forårstiden bliver det altid slemt tordenvejr, fordi tordenbygerne altid går imod vinden til Skt. Hansdag.
Hvordan vinden er den dag, bliver den 60 dage ud af de 90 kommende dage.

Tamperretten: Efter reformationen blev kirkerettens (kanoisk ret) beføjelser ophævet

Ægteskabssager det vil sige hor lejermål incest brudte trolovelser fødsler udenfor ægteskab og nu da ægteskabet ikke længere var et ubrydeligt sakremente også skilsmisse forblev dog under kirkelig jurisdiktion. Til dette blev der med Ribeartiklerne fra 1542 oprettet en regulær ægteskabsdomstol som  i begyndelsen blev sat på de 4 kvartårlige tamperdage deraf opstod navnet tamperretten. Senere blev bestemelserne vedrørende ægteskab indskrevet i Christian v Danske Lov af 15. april 1683

Retten bestod i København og Sjællands Stift: Stiftamtmanden og Københavns univertets konsistorium.i det øvrige land afd stiftslensmanden og de næmest boende lærde mænd og sognepræsten.

I København overgår behandlingen af seperations- og skilsmissesageri 1771 til den nyoprettede Hof- og Stadsret, der fik myndighed til at dømme i ægteskabssager for hele Sjællands Stift, og retten var ikke længere bundet til kun at behandle ægteskabssagerne på de gamle "tamperdage". I resten af landet behandlede tamperretterne skilsmisseanmodningerne frem til 1797. Efter tamperreternes nedlæggelse overk'gik behandliongenaf separations- og skilsmissesager til delokale by-, herreds- og birketing
  Konsistoriehuset
Konsistoriesalen Herover:
Tegning af Johannes Rach og Hans Henrich Egeberg fra 1749. Yderst til venstre professorboligen fra 1730, i midten Konsistoriehuset og til højre for dette en rød renessance bygning fra Christian IVs tid

Her til venstre:
Konsistoriumsalen hvor tamperretten er sat.

Stik i Rothes Rescripter 1754
 
 

nse